Laden...

Algemene voorwaarden

INHOUD 

ARTIKEL 1 - Definities
ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer
ARTIKEL 3 - Toepasselijkheid
ARTIKEL 4 - Het aanbod
ARTIKEL 5 - De overeenkomst
ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht 
ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping
ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 9 - De prijs
ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie
ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering
ARTIKEL 12 - Duurtransacties
ARTIKEL 13 - Betaling
ARTIKEL 14 - Klachtenregeling
ARTIKEL 15 - Geschillen
ARTIKEL 16 - Branchegarantie
ARTIKEL 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
ARTIKEL 18 - Wijziging van de algemene voorwaarden Webshop Keurmerk

ARTIKEL 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aangesloten is bij de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,
tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten 
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen; 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
Dag: kalenderdag; 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

ARTIKEL 2 - Identiteit van de ondernemer 
Bikestunters.nl onderdeel van C.I.M. B.V.
Oudegracht 72B
3511 AT Utrecht
E-mailadres: info@bikestunters.nl
KvK-nummer: 58984534
BTW-identificatienummer: NL853266876B01

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en 
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze 
Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en 
zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van 
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze 
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking 
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, 
worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan 
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische 
weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van 
overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige 
algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het 
meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, 
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden 
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede 
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer 
gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de 
aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod 
binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de 
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 
Dit betreft in het bijzonder: 
− de prijs inclusief belastingen; 
− de eventuele kosten van aflevering; 
− de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
daarvoor nodig zijn; 
− het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
− de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; 
− de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand 
doen van de prijs; 
− de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 
gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 
andere grondslag dan het basistarief; 
− indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze 
deze voor de consument te raadplegen is; 
− de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door 
hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze 
waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt; 
− de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 
gesloten; 
− de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze 
waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
en 
− de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst 
die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten. 

ARTIKEL 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het 
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de 
daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van 
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de 
consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende 
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische 
overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument 
elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in 
acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de 
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en 
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op 
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de 
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag 
te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, 
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke 
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met 
klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het 
herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het 
uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de 
ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering 
der overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur 
heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of 
diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 – Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst 
zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze 
termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. 
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de 
verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover 
dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij 
van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde 
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking 
aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en 
duidelijke instructies. 
Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de 
dag van het aangaan der overeenkomst. 
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de 
door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte 
redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 7 - Kosten in geval van herroeping 

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de 
kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 
f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de 
verzegeling heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op 
een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen 
voordat de bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

ARTIKEL 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de 
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als 
gevolg van veranderingen in BTW tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de 
prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de 
ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid 
aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden 
bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn 
alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag 
waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 10 - Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de 
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van 
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de 
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet 
niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming 
in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan 
doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

ARTIKEL 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in 
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de 
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft 
gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is 
vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk 
binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de 
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts 
gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand 
nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht 
om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de 
consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na 
ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer 
zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de 
bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend 
artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden 
uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van 
bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 

ARTIKEL 12 – Duurtransacties 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen 
tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 
opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal 
twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de 
overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet 
als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van 
de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

ARTIKEL 13 – Betaling 

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde 
bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval 
van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de 
deze overeenkomst betreffende bescheiden. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer 
een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is 
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van 
de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft 
plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten 
in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 – Klachtenregeling 

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de website van de Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar de Stichting Webshop Keurmerk gestuurd. 
5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat 
vatbaar is voor de geschillenregeling.

ARTIKEL 15 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering 
van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde 
producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door 
de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie 
Webshop Keurmerk via info@keurmerk.info. 
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien 
de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft 
voorgelegd. 
4. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, 
indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van 
faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd. 
5. Indien naast de Geschillencommissie Webshop Keurmerk een andere erkende of bij de 
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie 
bevoegd is, is voor geschillen die andere Geschillencommissie bij uitsluiting bevoegd.

ARTIKEL 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten 
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige 
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op 
een duurzame gegevensdrager.


Bikestunters.nl is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Online Entertainment Services B.V. ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 58984534. BTW nummer NL853266876B01


Overeenkomsten
Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Bikestunters.nl het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).
Product
De door bikestunters geleverde fietsen zijn niet altijd volledig afgemonteerd en daarom niet direct gereed voor gebruik, tevens is het mogelijk bepaalde fietsen te bestellen welke u zelf afmonteert dit wordt duidelijk aangegeven (onder zelf afmonteren vallen alle montagewerkzaamheden en afstellingen die nodig zijn voor eerste in gebruik name.)(eventuele mee bestelde accessoires worden niet standaard gemonteerd op uw fiets, wanneer u in de opmerkingen aangeeft dat u deze gemonteerd wilt hebben op uw fiets zullen wij zo ver mogelijk hier rekening mee houden.)

Opmerkingen aangegeven door koper bij bestellingen zijn niet bindend, bepalende opmerkingen/vragen dient u vooraf in te dienen ter acceptatie. 
Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.
Prijzen en betalingen
Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro. 
Bij het ophalen in Almere of Lelystad geschiedt betaling per PIN. Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis ( rembours ), dan dient de betaling contant te geschieden aan de transporteur.

Levering
Indien u de fiets afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij de door u opgegeven adres       ( laten ) bezorgen.
U ontvangt van de transporteur een e-mail op de door u opgegeven e-mail adres wanneer uw fiets bezorgd wordt, wanneer u niet thuis kunt zijn op bezorgtijdstip kunt u per mail reageren  (reply) bij transporteur. Houdt u er rekening mee dat als u niet reageert en transporteur treft niemand aan deze extra bezorgkosten in rekening kan brengen.
Levering naar een postbus adres is niet mogelijk.

Schade veroorzaakt tijdens het vervoer, U dient fiets en of pakket direct te controleren bij zichtbare schade bij een fiets of pakket dient u deze direct mee retour te geven aan de transporteur. 
Wij nemen achteraf geen klachten van zichtbare schade in behandeling.
U dient fiets en of pakket direct te controleren op gebreken wij nemen geen klachten van overige gebreken in behandeling na 1 dag.

Garantie, Aansprakelijkheid en reclames
Bikestunters.nl hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld, Schade / letsel ontstaan door een gebrek aan de fiets worden niet door ons vergoed.

Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening. Bikestunters.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Aanvulling Wet kopen op afstand
Een product mag u  retour sturen indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking en zonder zichtbare gebruikssporen.NB de zichttermijn is geen gebruiktermijn (uitzondering zijn elektrische fietsen waar software in is geupload ,accu’s en produkten met een uniek karakter ,produkten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons voor u besteld zijn. . U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mail sturen naar info@stuntbikers.nl met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in deze mail aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Bijzondere bepalingen
Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten.
Bikestunters.nl behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20% van het aankoopbedrag.


ARTIKEL 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk 
1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren. 
Adres Stichting Webshop Keurmerk: Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam. 
Laatst gewijzigd 28 april 2011

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de plaats waar de verkoper is gevestigd

 

Newsletter